KIM TIỀN SÁT PHẠT

Kim Tiền Sát Phạt mang đến những thông tin cần thiết về chứng khoán và làm sao để đầu tư. Host: Nguyễn Thanh Vũ